VI Radomski Bieg Niepodległości


Zdjęcie do artykułu: VI Radomski Bieg Niepodległości

Ko­lejne bie­gowe wy­zwanie przed radomianami - 6. Radomski Bieg Nie­pod­le­głości. Or­ga­ni­za­to­rami tej wy­jąt­kowej im­prezy są: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” oraz MOSiR Radom. Pa­tronat nad Ra­dom­skim Bie­giem Nie­pod­le­głości objął Pre­zy­dent Miasta Radomia.

11 li­sto­pada o go­dzinie 11.11 ze sta­dionu MOSiR-u wy­star­tuje Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka - bieg z ate­stem PZLA na dy­stansie 10 kilo­me­trów, skła­da­jący się z dwóch 5-cio ki­lo­me­tro­wych pętli z metą na stadionie. Uczest­nicy Nie­pod­le­gło­ściowej Dy­szki otrzy­mają oko­licz­no­ściowe me­dale, ko­szulki oraz pa­miąt­kowe szklanki ufun­do­wane przez hutę szkła Trend­Glass, a po biegu go­rący po­siłek. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano pu­chary, na­grody fi­nan­sowe oraz na­grody rze­czowe. W biegu mogą wy­star­tować osoby, które ukończyły 15 rok życia. Zgodnie z re­gu­la­minem za­wodów naj­młodsi (ka­te­goria wie­kowa 15–19 lat) oraz se­niorzy (pow. 65 roku życia) są zwol­nieni zo­stali z opłaty startowej.

Do Nie­pod­le­gło­ściowej Dy­szki można zgła­szać się elek­tro­nicznie lub w biurze zawodów:
- elek­tro­nicznie do dnia 08.11.2018 – www.biegiemradom.pl.
- biuro za­wodów – 09.11 (piątek) — godz. 18.00−20.00; 10.11 (so­bota) – godz. 10.00−15.00 – w lo­kalu Sto­wa­rzy­szenia ul. Traugutta 46/48;
- biuro za­wodów – 11.11 (niedz.) – godz. 8.30 — 10.30 – w hali MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9.
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email