Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o. Adres ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom zwanym „MOSIR”
 2. MOSIR wyznaczył do Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Tomasz Paprocki iodmosir@mosir.radom.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikających ze statutu MOSIR zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MOSIR na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MOSIR. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 1. OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą: 
 • Urząd Miasta Radom,
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych
 • podmioty świadczące na rzecz MOSIR usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez MOSIR w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez MOSIR jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.