I CZĘŚĆ OGÓLNA

 

Ogólna charakterystyka Spółki.

 

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego

  1. 1.       Nazwa i adres podmiotu gospodarczego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy 
ul. Narutowicza 9. Spółka powstała w wyniku likwidacji jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Radomiu w dniu 02.12.2013 r. i jest jej następcą prawnym.

  1. 2.       Forma prawna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy 
ul. Narutowicza 9 działa w oparciu o:

                - Ustawa – Kodeks Spółek Handlowych z dnia 5 września 2000 r.(Dz. U. Nr 94, poz. 1037).

                 - Umowę spółki:

                Akt założycielski Spółki wpisano do rejestru Rep. A Nr 5775/2013 z dnia 02.12.2013 r.
                Zmiany w Akcie notarialnym Spółki, potwierdzone wpisami w KRS:

 

  1. 3.       Wpis do Rejestru Sądowego

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/11919/14/930 w dniu 31.12.2013 r dokonano wpisu Spółki do Rejestru Sądowego pod numerem 000492657.

 

  1. 4.       Numer identyfikacji Podatkowej (NIP): 948-26-00-038

 

  1. 5.       Spółka posiada numer identyfikacyjny REGON: 146989199

 

 

Władze Spółki

 

Władzami Spółki są:

 

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników

            Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem decyzyjnym Spółki.

 

Rada Nadzorcza

            Organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki przez pracę Zarządu Spółki jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

 

Rada Nadzorcza Spółki pracuje w składzie:

Marek Wikiński - Przewodniczący
Sylwia Zarachowicz-Woś - Członek Zarządu
Marcin Bielski - Członek Zarządu

           

 

Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. pracuje  
w  składzie tj.;   

  • Grzegorz Janduła – Prezes Zarządu         

 

Jedynym wspólnikiem Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu 
Sp. z o.o. jest Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.